Fitomedicina

Studijski program FITOMEDICINA je perspektivan smer sa nastavnim planom i programom koji objedinjuje teoriju i praksu i omogućuje naučno-istraživački rad studenata u zemlji i instranstvu. Osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje stručnjaka iz oblasti zaštite bilja i prehrambenih proizvoda koje obuhvata znanja iz oblasti: biljne proizvodnje, ciljnih grupa štetnih organizama (štetočina, prouzrokovača biljnih bolesti i korova) u polju, zaštićenom prostoru i urbanim sredinama, pesticida (delovanje, karenca, toksikologija i ekotoksikologija) i agrotehničkih, hemijskih, bioloških i integralnih mera zaštite. Završetkom studijskog programa FITOMEDICINA studenti stiču kompetencije za obavljanje dijagnoze i prognoze štetnih organizama, procenu rizika i šteta, sposobnost kritičkog razmišljanja i analize problema u oblasti zaštite bilja i prehrambenih proizvoda, izbor preventivnih i kurativnih mera suzbijanja, poznavanje kriterijuma za izbor pesticida, načina i vremena njihove primene, izradu programa zaštite, a sve u cilju proizvodnje velikih količina zdrave i kvalitetne hrane.

fitomedicina hero

33

Broj obaveznih predmeta na smeru

8/32

Broj izbornih predmeta na smeru

70/20

Broj studenata po smeru, budžet / samofinansiranje

Stručne prakse

Predmeti po godinama:

Obavezni:

Poljoprivredna botanika
Opšta i neorganska hemija
Meteorologija i klimatologija
Matematika 1
Organska hemija
Osnovi pedologije
Sistematika cvetnica
Statistika
Mikrobiologija zemljišta

Izborni:

Informatika
Sociologija
Osnovi geologije
Fizika
Osnovi ekonomije
Engleski jezik
Francuski jezik
Ruski jezik
Nemački jezik

Obavezni:

Osnovi biohemije
Fiziologija biljaka
Voćarstvo
Vinogradarstvo
Ratarstvo i povrtarstvo
Mašine u zaštiti bilja
Opšta fitopatologija
Opšta entomologija
Opšta fitofarmacija

Izborni:

Ekonomika poljoprivrede
Pčelarstvo
Osnovi melioracije zemljišta
Organska biljna proizvodnja
Semenarstvo
Agrohemija
Interakcia biljka-patogen
Specijalno voćarstvo

Obavezni:

Posebna entomologija 1
Pseudomikoze i mikoze bilja 1
Poljoprivredna zoologija
Genetika sa oplemenjivanjem
Posebna entomologija 2
Pseudomikoze i mikoze bilja 2
Herbologija
Akarologija
Zoocidi

Izborni:

Masovne pojave insekata
Postžetvena patologija
Osnovi analitike pesticida

Obavezni:

Herbicidi
Fungicidi
Fitonematologija
Viroze bilja
Bakterioze bilja
Tehnologija zaštite bilja

Izborni:

Ekologija korova
Osnovi selektivnosti i fitotoksičnosti pesticida
Dijagnoza biljnih bolesti
Štetni puževi
Vektori biljnih patogena
Viroze u zaštićenom prostoru
Patologija semena
Korovi neobradivih površina
Osnovi toksikologije pesticida
Biološka kontrola štetnih organizama
Bolesti sadnog materijala
Pseudomikoze i mikoze bilja u zaštićenom prostoru

Diplomski rad

Bitni datumi

Ukoliko želiš da budeš student Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, onda je važno da znaš sledeće:

 

1

BESPLATNA PRIPREMNA NASTAVA
- 6,7,13,14,20,21 april 2024.

2

PRIJAVA KANDIDATA NA KONKURS
- jun 2024.

3

PRIJEMNI ISPIT
- 24, 25 jun 2024.

4

OBJAVLJIVANJE PRELIMINARNE RANG LISTE
- jul 2024.

5

OBJAVLJIVANJE KONAČNE RANG LISTE
- jul 2024.

6

UPIS
- jul 2024.

Zanimanje/mogućnosti nakon završenog fakulteta:

Diplomirani inženjer poljoprivrede

linijice

preduzeća koja se bave ratarskom, povrtarskom, voćarskom, vinogradarskom, cvećarskom proizvodnjom, kao i proizvodnjom lekovitog bilja, proizvodnjom zdravog semenskog i sadnog materijala

preduzeća za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda

preduzeća za uvoz-izvoz biljaka

službe za komunalnu higijenu (Zavod za javno zdravlje - DDD službe)

nacionalne i multinacionalne kompanije za proizvodnju i promet pesticida

poljoprivredne stanice i poljoprivredne stručne službe

prognozno – izveštajne službe zaštite bilja

zavodi za poljoprivredu

unutrašnja i granična fitosanitarna inspekcija

uprava za zaštitu bilja i javna administracija

ustanove srednjeg i visokog obrazovanja

specijalizovani naučni instituti

rad u specijalizovanim institutima u inostranstvu

Bivši studenti budućim studenti

 • Smatram da je znanje o zaštiti bilja i prehrambenih proizvoda koje je pruženo na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu podjednakog kvaliteta kao i u renomiranim Univerzitetima Evrope i Rusije što sam potvrdio tokom svoje karijere. Tokom godina sam poredio znanje iz oblasti poljoprivrede i zaštite bilja i uvideo sam da je naš kvalitet znanja na istom ili boljem nivou u odnosu na druge Univerzitete.

  dr Filip Vranješ

  Produkt menadžer, Galenika Fitofarmacija

 • Poljoprivredni fakultet, studijski program Fitomedicina, bih mlađim naraštajima i budućim akademskim kolegama preporučio pre svega zbog kvalitetnog nastavnog kadra koji nesebično deli svoje znanje i višegodišnje, u nekim slučajima i višedecenijsko, iskustvo.Direktna saradnja profesora našeg fakulteta sa profesorima u Sjedinjenim Američkim Državama omogućila mi je da tokom četvrte godine osnovnih akademskih studija provedem šest meseci na Univerzitetu u Linkolnu, Nebraska, Sjedinjene Američke Države gde sam imao priliku da učestvujem u naučno-istraživačkim projektima u oblasti integralne kontrole korova.

  Luka Milošević

  Ispitivač i rukovodilac projekta kompanije Sagea Centro di Saggio S.L.R

 • Poljoprivredni fakultet omogućava studentima da posle završenih studija imaju velike šanse za uspeh u poslovima koje obavljaju. Poljoprivreda kao grana privrede stalno teži ka inovatnim rešenjima kako bi se proizvela zdrava i kvalitetna hrana, a za to je potrebno stručno znanje i veštine koje se stiču upravo na Odseku za fitomedicinu, Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

  Milan Milanović

  Upravnik plantaža u kompaniji “COOLFOOD” doo

 • Čitavu treću godinu studija proveo sam na Univerzitetu u Minesoti kao stipendista američke vlade. Moj put do Amerike počeo je upravo na našem fakultetu, motivišućom prezentacijom studenta iz prethodne generacije. Na tom putu imao sam punu podršku fakulteta, bez koje takvo iskustvo ne bi bilo moguće.

  Milan Milenović

  doktorand na Institutu za nauku i tehnologiju u Luksemburgu

  Želiš da upišeš poljoprivredni fakultet?

  Saznaj kroz koje sve korake moraš da prođeš da bi postao naš student i šta ti je sve potrebno od dokumenata.

  Imaš dodatnih pitanja?

  U tom slučaju, najbolje je da nas pozoveš, ili da nam pošalješ mejl